SDIFF

SDIFF key [key ...]

返回一个集合的全部成员,该集合是所有给定集合之间的差集。

不存在的 key 被视为空集。

可用版本:
>= 1.0.0
时间复杂度:
O(N), N 是所有给定集合的成员数量之和。
返回值:
一个包含差集成员的列表。
redis> SMEMBERS peter's_movies
1) "bet man"
2) "start war"
3) "2012"

redis> SMEMBERS joe's_movies
1) "hi, lady"
2) "Fast Five"
3) "2012"

redis> SDIFF peter's_movies joe's_movies
1) "bet man"
2) "start war"

讨论

comments powered by Disqus

赞助商

我们正在寻找赞助商,有意对这个网站进行赞助的朋友请联系 huangz1990@gmail.com 。